Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává společnost Farmia Food s.r.o., IČ: 080 45 895, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, spisová značka C 111611 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen jako „prodávající”). Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, zejména práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou mezi těmito smluvními stranami (dále jen jako „smlouva” nebo „kupní smlouva”)

(dále jen jako „obchodní podmínky”)

(kupující a prodávající dále též jako „smluvní strany”)

 

Vymezení základních pojmů

 1. „spotřebitelem” se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s prodávajícím v souvislosti s uzavřením smlouvy jinak jedná.
 2. „podnikatelem” se rozumí osoba, která není spotřebitelem a uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo s prodávajícím v souvislosti s uzavřením smlouvy jinak jedná.
 3. „kupujícím” se rozumí jakákoliv osoba, která má zájem uzavřít smlouvu s prodávajícím nebo s prodávajícím v souvislosti s uzavřením smlouvy jinak jedná, a to za účelem následného uzavření smlouvy, bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatele nebo spotřebitele. Není-li v obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, použijí se ustanovení těchto obchodních podmínek na spotřebitele i podnikatele bez rozdílu.
 4. „internetovým obchodem” se rozumí webové stránky e-shopu prodávajícího dostupné na adrese https://obchod.farmiafood.cz/, na nichž prodávající nabízí zboží a jejichž prostřednictvím je možné učinit objednávku.
 5. „kupní smlouvou” se rozumí kupní smlouva dle § 2079 a násl. a § 1820 a násl. občanského zákoníku uzavřená prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím a kupujícím, kdy předmětem koupě je zboží. Podmínky kupní smlouvy stejně jako proces jejího uzavření stanovují tyto obchodní podmínky.
 6. „zbožím” se rozumí produkty vypěstované s využitím aquaponického zemědělství. Aktuálně dostupné druhy produktů jsou zveřejněny v internetovém obchodě prodávajícího.
 7. „čerstvým produktem” se rozumí zboží zveřejněné v internetovém obchodě prodávajícího, které je tzv. zbožím podléhajícím rychlé zkáze, jehož přeprava kupujícímu je možná pouze za speciálních podmínek v chladírenských vozech. Prodávající v internetovém obchodě uvede, které zboží je čerstvým produktem.
 8. „místem plnění” se rozumí místo, na které má prodávající v souladu s uzavřenou kupní smlouvou předmět koupě doručit. Místem plnění může kupující zvolit i pobočku v rámci sítě dopravce (tak, jak je tento pojem definován níže), kde mu bude v souladu s podmínkami stanovenými dopravcem umožněno předmět koupě převzít.

 

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky se použijí na kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího mezi prodávajícím a kupujícím. Tyto obchodní podmínky se dále použijí na předsmluvní jednání a postup při uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. V případě, že prodávající uzavírá smlouvu s kupujícím, který je spotřebitelem, vyhrazuje si prodávající právo změnit údaje sdělené spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy.
 3. Veškeré nabídky zboží prezentované v internetovém obchodě jsou pouze informativní a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník”) se nepoužije.

 

Informace pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

 1. V kupní ceně je zahrnuta cena předmětu koupě. Kupní cena je uvedena včetně všech daní a poplatků.
 2. Cena za dopravu do místa plnění není zahrnuta v kupní ceně a může k ní být účtována dodatečně, a to ve výši uvedené v internetovém obchodě prodávajícího.
 3. Dle ust. § 1829 občanského zákoníku je spotřebitel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí předmětu koupě. V případě, že předmět koupě tvoří několik druhů zboží nebo několik částí zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední části předmětu koupě. 
 4. V případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s vrácením předmětu koupě spotřebitel.
 5. Formulář pro odstoupení od smlouvy je součástí dokumentu Poučení spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy dostupného v internetovém obchodu prodávajícího.
 6. Dle § 1837 písm. e) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží podléhajícímu rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. V souladu s § 1837 písm. g) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Spotřebitel tedy nemůže odstoupit od kupní smlouvy kdy předmětem koupě je čerstvý produkt či pokud spotřebitel po převzetí předmětu koupě zboží otevřel, čímž nenávratně poškodil obal zboží, to vše v souladu s Reklamačním řádem.
 7. V případě stížnosti se mohou kupující bezplatně obrátit na příslušného pracovníka prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy obchod@farmiafood.cz. Spotřebitel je tímto informován o právu využít možnosti mimosoudního řešení sporů vzniklých v souvislosti se smlouvou a o možnosti obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, na adrese Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, http://adr.coi.cz/. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je spotřebitel oprávněn podat na tomto odkazu: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

Předmět koupě

 1. Předmětem koupě se rozumí zboží, které kupující označil v objednávce a ohledně něhož uzavřel nebo má zájem uzavřít s prodávajícím v souladu s níže stanoveným postupem kupní smlouvu.
 2. Množství předmětu koupě zvolí kupující individuálně v průběhu objednávky v internetovém obchodu prodávajícího.

 

Postup při uzavírání smlouvy

 1. Kupní smlouva bude mezi smluvními stranami uzavřena v souladu s postupem uvedeným v tomto článku.

A. Objednávka

 1. Kupující učiní objednávku prostřednictvím formuláře dostupného v rámci internetového obchodu prodávajícího. Objednávku učiní kupující v souvislosti s konkrétním zbožím nebo více zboží nabízenými prodávajícím v množství, které si kupující sám zvolí. Takto zvolené produkty včetně množství tvoří předmět koupě.
 2. V objednávce uvede kupující alespoň své jméno a příjmení, e-mailovou adresu, bydliště, adresu pro doručení předmětu koupě a telefonní číslo.
 3. Kupující dále v objednávce zvolí způsob platby za předmět koupě, způsob doručení předmětu koupě a přepravní společnost, která bude přepravu předmětu koupě realizovat, a to včetně ceny dopravy

B. Potvrzení objednávky

 1. V případě, že kupující zvolí platbu za předmět koupě na dobírku, objednávka je při jejím bezvadném vyplnění a odeslání potvrzena prodávajícím zasláním potvrzení o přijetí objednávky na e-mail kupujícího.
 2. V případě, že kupující zvolí platbu za předmět koupě prostřednictvím platební karty online, objednávka je při jejím bezvadném vyplnění a odeslání potvrzena okamžikem přesměrování kupujícího na platební bránu v rámci internetového obchodu prodávajícího.

C. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena:
  1. pro případ objednávky dle bodu B. odst. 5. tohoto článku okamžikem zaslání potvrzení o přijetí objednávky na e-mail kupujícího;
  2. pro případ objednávky dle bodu B. odst. 6. tohoto článku okamžikem připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího v souladu s čl. VII. těchto obchodních podmínek.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k předmětu koupě vlastnické právo.
 2. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu a cenu za dopravu.
 3. Prodávající odešle předmět koupě zpravidla do tří pracovních dnů od okamžiku platného a účinného uzavření smlouvy do místa plnění. Prodávající je povinen odevzdat věc dopravci a umožnit kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá předmět koupě jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě. To neplatí v případě, že je kupující spotřebitelem, v takovém případě je předmět koupě odevzdán okamžikem, kdy jej dopravce předá kupujícímu.
 4. Prodávající se zavazuje zajistit dopravu předmětu koupě do místa plnění prostřednictvím třetí osoby. Tato osoba zajistí dopravu do místa plnění a umožní kupujícímu v místě plnění předmět koupě převzít (dále jen jako „dopravce”). 
 5. Kupující je oprávněn vybrat dopravce z nabídky v internetovém obchodě v rámci objednávky podle čl. V. části A obchodních podmínek. V případě, že je předmětem koupě alespoň jeden čerstvý produkt, kupující je povinen zvolit pouze takového dopravce, který umožňuje přepravu zboží za speciálních podmínek, tj. přepravu zboží v chladírenských vozech (dále jen „přeprava za speciálních podmínek”), a to s ohledem na to, že čerstvý produkt je zboží podléhající rychlé zkáze a jiným způsobem přepravy by mohlo dojít k jeho znehodnocení. Prodávající v internetovém obchodě uvede, které zboží je čerstvým produktem a kteří dopravci umožňují přepravu za speciálních podmínek. Pokud je předmětem koupě alespoň jeden čerstvý produkt a kupující nezvolí dopravce, který umožňuje přepravu za speciálních podmínek, není prodávající povinen kupní smlouvu uzavřít.
 6. Kupující je povinen předmět koupě převzít. V případě, že kupující předmět koupě v místě plnění nepřevezme, je povinen tento předmět koupě převzít v místě, kde bude předmět koupě uložen k vyzvednutí, a to za podmínek stanovených dopravcem. Pokud tak neučiní, je kupující povinen nést náklady vzniklé v důsledku nepřevzetí, zejména náklady vzniklé v souvislosti s uskladněním předmětu koupě nebo s jeho vrácením. Náklady je kupující povinen uhradit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.
 7. Pokud kupující nepřevezme předmět koupě za podmínek uvedených v odst. 6 a předmět koupě bude vrácen prodávajícímu, zaniká kupní smlouva od počátku. Prodávající je v takovém případě povinen vrátit kupujícímu kupní cenu poníženou o případné náklady vzniklé v důsledku nepřevzetí předmětu koupě, a to do 30 dnů na bankovní účet, z nějž byla kupní cena zaplacena. Kupující nemá nárok na vrácení dopravného a případně dalších nákladů, které byly vynaloženy na dopravu a na uskladnění předmětu koupě před jeho vyzvednutím.
 8. V případě, že prodávající odevzdá kupujícímu větší množství předmětu koupě, než které bylo sjednáno v kupní smlouvě, je kupující povinen na vyzvání prodávajícího zaplatit kupní cenu poměrně zvýšenou o toto množství nebo tuto část prodávajícímu vrátit, pokud si smluvní strany nesjednají jinak. To neplatí pro odchylky podle § 2098 občanského zákoníku.
 9. Prodávající je povinen předmět koupě zabalit podle zvyklostí způsobem, který umožní jeho ochranu a uchování, a to včetně ochrany a uchování v průběhu přepravy.
 10. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem, kdy je předmět koupě doručen do místa plnění a kdy je kupujícímu umožněno s předmětem koupě nakládat.
 11. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem, kdy je předmět koupě předán prvnímu dopravci k doručení kupujícímu. Na kupujícího, který je spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na předmětu koupě okamžikem převzetí předmětu koupě.

 

Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena předmětu koupě uvedená v internetovém obchodu prodávajícího za zboží je pouze cena za předmět koupě. K této ceně mohou být dále přičteny náklady na dopravu.

A. Bezhotovostní platba platební kartou online

 1. V případě objednávky se zvoleným způsobem platby platební kartou online dle čl. V bod B. odst. 6 obchodních podmínek je kupní cena včetně všech dalších nákladů splatná ihned po potvrzení objednávky kupujícího prostřednictvím platební brány v internetovém obchodě prodávajícího.
 2. Kupní cena je uhrazena okamžikem jejího připsání na bankovní účet prodávajícího. Prodávající není povinen odeslat kupujícímu předmět koupě do okamžiku, kdy byla na jeho bankovní účet připsána kupní cena včetně všech dalších nákladů. 

B. Platba na dobírku

 1. V případě objednávky se zvoleným způsobem platby na dobírku dle čl. V bod B. odst. 5 obchodních podmínek je kupní cena včetně všech dalších nákladů splatná při převzetí předmětu koupě dle čl. VI. odst. 6 obchodních podmínek.

 

Práva z vadného plnění a reklamační proces

 1. Práva a povinnosti smluvních stran související s právy z vadného plnění, jejich uplatněním a s reklamačním procesem se řídí dokumentem Reklamační řád, který je dostupný v internetovém obchodu prodávajícího a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 2. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami uděluje kupující taktéž souhlas s reklamačním řádem prodávajícího.

 

Ochrana a zásady zpracování osobních údajů

 1. Otázky související s ochranou osobních údajů a se zásadami zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem internetového obchodu Prodávajícího se řídí dokumentem Zásady zpracování osobních údajů.

 

Ostatní ujednání

 1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat e-mailem nebo telefonicky.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, při vyloučení kolizních norem, a to v souladu s čl. III. Nařízení č. 593/2008 Sb., o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Nařízení Řím I“). Smluvní strany prohlašují, že zvolily rozhodným právem pro smlouvu a tyto obchodní podmínky právo české (a v případě, kdy se toto Nařízení neuplatní, v souladu s § 87 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů), a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Touto volbou není dotčen čl. 6 Nařízení Řím I týkající se spotřebitelských smluv.
 2. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z kupní smlouvy a obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, určuje se příslušnost soudu pro budoucí soudní spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní nebo z obchodních podmínek a v souvislosti s nimi dohodou smluvních stran v souladu s čl. 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 (dále jen „Nařízení Brusel I bis”) (a v případě, kdy se Nařízení Brusel I bis neuplatní, v souladu s § 85 zákona č. 81/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů) a to tak, že sjednávají výlučnou příslušnost Městského soudu v Brně  a v případě, že pro projednání věci budou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy, pak smluvní strany sjednávají výlučnou příslušnost Krajského soudu v Brně. Touto volbou není dotčen čl. 17 a čl. 18 Nařízení Brusel I bis týkající se spotřebitelských smluv.
 3. Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 
 4. Kupní smlouvu je možné měnit pouze písemně.
 5. Za písemnou formou se pro účely těchto obchodních podmínek považuje také e-mailová komunikace.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2022.
 7. Tyto obchodní podmínky je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti obchodních podmínek pozdějších.
 8. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Zásady zpracování a ochrany osobních údajů a Reklamační řád.

 

V Brně dne 30.10.2022