Poučení spotřebitele o právu odstoupit od kupní smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Ze zákona máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba převezme zboží. V případě, že byste chtěl(a) svého práva odstoupit od smlouvy využít, je nutné o tom informovat prodávajícího, kterým je společnost Farmia Food s.r.o., IČ: 080 45 895, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, spisová značka C 111611 vedená u Krajského soudu v Brně, a to formou jednostranného oznámení (např. e-mailem nebo dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího).

Za tímto účelem máte možnost využít náš formulář, který je přiložen k tomuto dokumentu níže. Využití formuláře ovšem není vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta k odstoupení od smlouvy, postačí, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy odešlete před jejím uplynutím.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Zboží je nutné bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět na adresu Železná 694/5a, 619 00 Brno-jih-Horní Heršpice, či předat jej osobně na adrese Železná 694/5a, 619 00 Brno-jih-Horní Heršpice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před jejím uplynutím. Platbu vám vrátíme až po obdržení zboží, nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Dojde-li ke snížení hodnoty zboží, tak odpovídáte za takové snížení, které bylo následkem nakládání se zbožím jiným způsobem, než tím, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Zároveň Vás upozorňujeme, že hradíte veškeré náklady spojené s vrácením zboží.

V příloze tohoto poučení naleznete formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Adresát:

Farmia Food s.r.o.

Vídeňská 188/119d

619 00 Brno

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 

Jméno a příjmení: _______________________________________

Adresa: _______________________________________

E-mail: _______________________________________

Mobil: _______________________________________

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy 

 

Já, níže podepsaný, tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené s Vámi jakožto prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu https://obchod.farmiafood.cz/.

Datum učinění objednávky

k uzavření kupní smlouvy

Číslo smlouvy

Důvod pro který odstupujete od smlouvy:

(*nepovinné pro odstoupení od smlouvy do 14 dní ode dne uzavření smlouvy)

Peníze chci vrátit na bankovní účet č.:

 

 

V _________________ dne ____________

 

 

________________________________

Váš podpis

 

Ke stažení zde: 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.pdf