Reklamační řád

 

Tento reklamační řád vydává společnost Farmia Food s.r.o., IČ: 080 45 895, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, spisová značka C 111611 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen jako „prodávající”). Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti stran zejména v souvislosti s vadným plněním kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím, v souvislosti s uplatněním reklamace kupujícím a reklamačním procesem

(dále jen jako „reklamační řád”)

  

Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek dostupných v rámci internetového obchodu prodávajícího. 
 2. Reklamační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník”) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o ochraně spotřebitele”).
 3. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží prodávané v internetovém obchodu prodávajícího, kterým jsou produkty vypěstované s využitím aquaponického zemědělství.

 

Vymezení základních pojmů

 1. „spotřebitelem” se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s prodávajícím v souvislosti s uzavřením smlouvy jinak jedná.
 2. „podnikatelem” se rozumí osoba, která není spotřebitelem a uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo s prodávajícím v souvislosti s uzavřením smlouvy jinak jedná.
 3. „kupujícím” se rozumí jakákoliv osoba, která má zájem uzavřít smlouvu s prodávajícím nebo s prodávajícím v souvislosti s uzavřením smlouvy jinak jedná, a to za účelem následného uzavření smlouvy, bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatele nebo spotřebitele. Není-li v tomto reklamačním řádu výslovně stanoveno jinak, použijí se ustanovení reklamačního řádu na spotřebitele i podnikatele bez rozdílu.
 4. „kupní smlouvou” se rozumí smlouva o koupi zboží uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím v rámci internetového obchodu prodávajícího v souladu s uveřejněnými obchodními podmínkami.

  

Odpovědnost prodávajícího

 1. Prodávající je povinen na předmětu koupě vyznačit dobu nejkratší trvanlivosti.
 2. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě nemá k okamžiku přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě vady.
 3. Prodávající odpovídá zejména za to, že:
  1. má předmět koupě vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se předmět koupě hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. předmět koupě odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je předmět koupě v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. předmět koupě vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Reklamační proces pro kupujícího, který je spotřebitelem

 1. Ustanovení tohoto článku se použijí výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem.
 2. Kupující je povinen ihned po převzetí zkontrolovat, zda předmět koupě odpovídá smlouvě a zda nemá vady.
 3. Kupující je oprávněn reklamovat pouze ty vady, které měl předmět koupě v okamžiku převzetí, a to i v případě, že se tyto vady projeví až později.
 4. Kupující bere na vědomí, že předmět koupě je zuživatelnou věcí s omezenou dobou trvanlivosti; takto omezená doba trvanlivosti je vyznačena na předmětu koupě. Kupující je oprávněn reklamovat vady předmětu koupě pouze po tuto dobu.
 5. Kupující má v případě vady předmětu koupě požadovat následující práva z vadného plnění:
  1. doplnění nebo výměnu vadné části předmětu koupě,
  2. dodání nového předmětu koupě, pokud není možné vadu odstranit doplněním nebo výměnou podle písm. a), nebo pokud to je přiměřené k povaze vady,
  3. odstoupení od smlouvy, pokud není možné vadu odstranit jedním z výše uvedených způsobů,
  4. přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li možné vadu odstranit, nebo v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy způsobilo kupujícímu značné obtíže;
 6. Kupující je oprávněn zvolit právo z vadného plnění v souladu s odst. 5 tohoto článku; svou volbu ovšem nemůže jednostranně měnit. Změnu této volby může učinit pouze tehdy, pokud s tím prodávající souhlasí.
 7. Kupující může vady oznámit v kterékoliv provozně prodávajícího, popřípadě písemně zasláním na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky na e-mailovou adresu obchod@farmiafood.cz, přičemž součástí tohoto oznámení je popis vady nebo jejích projevů (dále jen jako „oznámení o vadách”). Součástí oznámení o vadách je dále určení práva z vadného plnění, které kupující zvolil.
 8. Za účelem posouzení reklamace je kupující povinen poskytnout prodávajícímu součinnost, zejména je povinen dodat mu předmět koupě nebo alespoň tu část vykazující vady.
 9. Prodávající je povinen vystavit písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (za písemné potvrzení se považuje i potvrzení zaslané v elektronické podobě na emailovou adresu kupujícího). V případě že prodávající reklamaci zamítne, je povinen vystavit písemné odůvodnění zamítnutí.
 10. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, nebo ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení reklamace. Prodávající je povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. To neplatí, pokud se prodávající a kupující dohodnou na prodloužení této lhůty.
 11. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodávající má v takovém případě nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně z důvodu neoprávněné reklamace.

  

Reklamační proces pro kupujícího, který není spotřebitelem

 1. Ustanovení tohoto článku se použijí výhradně na kupujícího, který není spotřebitelem.
 2. Kupující je povinen ihned po převzetí zkontrolovat, zda předmět koupě odpovídá smlouvě a zda nemá vady.
 3. Kupující je oprávněn reklamovat pouze ty vady, které měl předmět koupě v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, a to i v případě, že se tyto vady projeví až později.
 4. Kupující bere na vědomí, že předmět koupě je zuživatelnou věcí s omezenou dobou trvanlivosti; takto omezená doba trvanlivosti je vyznačena na předmětu koupě. Kupující je oprávněn reklamovat vady předmětu koupě pouze po tuto dobu.
 5. V případě, že předmět koupě neodpovídá smlouvě a má zjevné vady, má kupující povinnost reklamovat předmět koupě bez zbytečného odkladu nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy předmět koupě převzal nebo kdy jej podle smlouvy převzít měl.
 6. Pokud má předmět koupě skryté vady, je kupující povinen vyrozumět o těchto vadách prodávajícího bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o vadách dozvěděl, nebo kdy se o vadách dozvědět měl a mohl. 
 7. Kupující má v případě vady předmětu koupě požadovat následující práva z vadného plnění:
  1. doplnění nebo výměnu vadné části předmětu koupě,
  2. dodání nového předmětu koupě, pokud není možné vadu odstranit doplněním nebo výměnou podle písm. a),
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li možné vadu odstranit.
 8. Kupující je oprávněn zvolit právo z vadného plnění v souladu s odst. 7 tohoto článku; svou volbu ovšem nemůže jednostranně měnit. Změnu této volby může učinit pouze tehdy, pokud s tím prodávající souhlasí.
 9. Kupující vyrozumí o prodávajícího vadách a reklamaci zrealizuje tak, že mu zašle oznámení o tom, že má předmět koupě vady na e-mail obchod@farmiafood.cz, přičemž součástí tohoto oznámení je popis vady nebo jejích projevů (dále jen jako „oznámení o vadách”). Součástí oznámení o vadách je dále určení práva z vadného plnění, které kupující zvolil.
 10. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 dnů od okamžiku doručení oznámení o vadách. V případě že prodávající reklamaci zamítne, je povinen zaslat kupujícímu písemné odůvodnění zamítnutí. 
 11. V případě, že prodávající uzná reklamaci za oprávněnou, je povinen ji vyřídit do 60 dnů od okamžiku doručení oznámení o vadách. To neplatí, pokud se prodávající a kupující dohodnou na prodloužení této lhůty.
 12. Kupující je povinen poskytnout v průběhu reklamačního procesu prodávajícímu dostatečnou součinnost. Pokud kupující neposkytne prodávajícím dostatečnou součinnost, prodlouží se lhůta pro posouzení vady prodávajícím o dobu, po kterou kupující neposkytl dostatečnou součinnost.
 13. Pokud kupující neprovede kontrolu předmětu koupě podle odst. 2 tohoto článku, nebo nezašle prodávajícímu oznámení o vadách ve lhůtě podle odst. 5 nebo odst. 6 tohoto článku, jeho nárok požadovat práva z vadného plnění zaniká.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Za písemnou formou se pro účely tohoto reklamačního řádu považuje také e-mailová komunikace.
 2. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2022.
 3. Tento reklamační řád je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. Reklamační řád pak pozbývá platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějšího reklamačního řádu.
 4. Reklamační řád tvoří nedílnou součást obchodních podmínek prodávajícího.

 

V Brně dne 30.10.2022