Zásady zpracování osobních údajů

Pakliže čtete tento dokument, je to proto, že nám poskytujete Vaše osobní údaje. V souvislosti s poskytováním takových údajů jsme povinni Vás poučit, jak tyto údaje zpracováváme.

Jsme společnost  Farmia Food s.r.o., IČ: 080 45 895, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, spisová značka C 111611 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen jako „Správce“), a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, okamžikem, kdy nám Vaše osobní údaje poskytnete, tyto budeme nadále zpracovávat tak, jak je uvedeno níže.

 

Proč Vaše údaje zpracováváme?

 V případě, že s Vámi jednáme o uzavření smlouvy, nebo jsme již společně smlouvu uzavřeli, zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy, a to pouze za účelem jejího uzavření, splnění, případně za účelem vypořádání závazků na jejím základě vzniklých. Zpracování osobních údajů nezbytných k plnění smlouvy nepodléhá Vašemu souhlasu, jsme k němu povinni ze zákona.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jakožto Správce zpracováváme takové osobní údaje, které nám poskytnete, případně takové, které jsou veřejně dostupné. Zejména se jedná o Vaše jméno a příjmení, adresu, jiné identifikační údaje (jako IČ a datum narození, je-li to nezbytné), ale i další Vámi poskytnuté osobní údaje, jako např. telefon, e-mail, dodací adresu, atd. Ty jsou zpracovávány z důvodů, pro které jste tyto údaje poskytli, zejména tedy za účelem vyřízení Vašich dotazů, vedení jednání směřujícím k uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

 

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je prováděno námi jakožto Správcem, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat také další osoby, jsou-li k tomuto námi pověřeny, zejména osoby podrobené jednotnému řízení společnosti GFF s.r.o. se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, IČ: 075 84 644, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 108959, ve smyslu ust. § 79, zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Doba zpracování osobních údajů se liší zejména v závislosti na tom, z jakého důvodu je zpracováváme. 

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

 

Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich údajů?

S ohledem na skutečnost, že Vaše osobní údaje zpracováváme ze zákona, máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • na přenositelnost údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. Budeme však rádi, když nás nejdříve kontaktujete a vzniklou situaci vyřešíme spolu.Máte další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů? Kontaktujte nás na e-mailu: obchod@farmiafood.cz.